برآورد هزینه ماهانه انواع قرارداد پشتیبانی

پس از انعقاد قرارداد، کلیه تجهیزات سیستم کامپیوتر و شبکه مورد بازدید و سرویس اولیه قرار گرفته تا به سطح استاندارد اولیه برسد. بر اساس نوع قرارداد، در یک روز مشخص، به صورت هفتگی، دوهفتگی و یا ماهانه، تکنسین مربوطه به محل مشتری مراجعه وسیستمها را مورد بازدید دوره‌ای، سرویس و رفع اشکالات احتمالی قرار داده ویک نسخه از گزارش بازدید را به مشتری (کارفرما) تحویل می‌‌‌‌دهد. در سایر روزهای کاری نیز در صورت بروز مشکل، ابتدا ضمن تماس با واحد پشتیبانی، تلاش می‌شود از راه دور مشکل برطرف شود و درصورت عدم رفع مشکل، تکنسین جهت رفع مشکل به محل مشتری اعزام می‌گردد.

نامشرحتعدادمبلغمبلغ
نوع 1 : بازدید هفتگی
- + 30000 تومان 0 تومان
- + 60000 تومان 0 تومان
- + 7500 تومان 0 تومان
- + 15000 تومان 0 تومان
مبلغ قرارداد "نوع 1 : بازدید هفتگی" : 0 تومان
نامشرحتعدادمبلغمبلغ
نوع 2 : بازدید دوهفتگی
- + 25000 تومان 0 تومان
- + 50000 تومان 0 تومان
- + 6250 تومان 0 تومان
- + 12500 تومان 0 تومان
مبلغ قرارداد "نوع 2 : بازدید دوهفتگی" : 0 تومان
نامشرحتعدادمبلغمبلغ
نوع 3 : بازدید ماهانه
- + 20000 تومان 0 تومان
- + 40000 تومان 0 تومان
- + 5000 تومان 0 تومان
- + 10000 تومان 0 تومان
مبلغ قرارداد "نوع 3 : بازدید ماهانه" : 0 تومان
مبلغ کل : 0 تومان


Powered by IPrice