پرسشهای شما

اگر پرسش شما در فهرست نیست، از طریق منوی تماس، آن را ارسال کنید تا پاسخ داده شود

چطور میشه پایا بودن پرسشنامه رو با استفاده از آلفای کرونباخ در spss بررسی کرد؟ خروجی ضریب آلفای کرونباخ برای مولفه های پرسشنامه ای که در اختیار دارم به این صورت هست. مولفه ۱ ۰.۸۵۱ مولفه ۲ ۰.۸۸۸ مولفه ۳ ۰.۸۷۶ مولفه ۴ ۰.۸۸۶ مولفه ۵ ۰.۹۵۱ چطور میشه پایا بودن رو با استفاده از این خروجی بررسی کرد؟

بدیهی است هر قدر شاخص آلفای کرونباخ به عدد یک نزدیکتر باشد، همبستگی درونی بین سوالات بیشتر و در نتیجه پرسش ها همگن تر خواهند بود. کرونباخ، ضریب پایایی ۰.۴۵ را کم، ۰.۷۵ را متوسط و قابل قبول، و ضریب ۰.۹۵ را زیاد پیشنهاد کرده است. به طور کلی مقادیر بالاتر از ۰.۰۸ را قابل قبول بدانید

بنابراین ضرایب شما قابل قبول هستند.

در یک تحقیق برای بررسی و مقایسه میزان امید به آینده مردم یک منطقه در بین گروه های مختلف تحصیلی، نمونه ای به حجم ۱۵ از هر گروه انتخاب و مقدار امید به آینده را بر اساس یک طیف صفر تا ۲۰ اندازه گرفته است. آزمون یکسان بودن امید به آینده بین گروه های مختلف کدام است؟

کروسکال والیس

آزمون KMO-Barttlet در پنجره Data Reduction\ Factor به چه منظور است؟

کفایت تعداد نمونه برای تحلیل عاملی

چنانچه بخواهیم میزان فشار خون ۷ بیمار را قبل و بعد از استفاده از یک دارو مقایسه کنیم، کدام آزمون پارامتری یا ناپارامتری را پیشنهاد میکنید؟

Paired Sample T-Test

آزمون ۱-sample K-S مربوط به چه آزمونی است؟

آزمون مناسب بودن توزیع برای متغیرهاست

پنجره Run از منوی Nonparametrics به چه منظور استفاده میشود؟

آزمون تصادفی بودن توالی ثبت داده ها

یک نظرسنجی در مورد کیفیت یک محصول صورت گرفته و پاسخ افراد به صورت خیلی خوب تا خیلی ضعیف ) ۱-۵ ( ثبت شده باشد. اگر بخواهیم فرض متوسط بودن یا خوب بودن این محصول از نظر مشتریان را بررسی کنیم، کدام آزمون ناپارمتری را پیشنهاد میکنید؟

Non parametrics\ ChiSquare

خروجی دستور Mean(X,Y) در Compute چیست؟

محاسبه میانگین هر سطر X و Y یعنی محاسبه (X+Y)/2

نتیجه انتخاب !=۱ جنسیت در قسمت if condition… پنجره Select Cases چیست؟) ۱ =مرد، ۲ =زن(

انجام محاسبات عددی تنها در مقادیر مربوط به مردان

برای محاسبه سن افراد با داشتن تاریخ تولد، چه باید کرد؟

انتخاب گزینه Create a Date time از پنجره Date and Time Wizard

گزینه Rank Cases چه عملیاتی را انجام می دهد؟

ذخیره ترتیب مقادیر یک متغیر به تنهایی یا باتوجه به متغیر دیگر

فرض کنید بخواهیم تنها از وزن مردان ۲ واحد کم کنیم. چه راهی را پیشنهاد می کنید

Compute وانتخاب متغیر جنسیت=مرد در قسمت if

گزینه Count values within Cases چه عملیاتی را انجام میدهد؟

تعیین تعداد مقادیر انتخابی از یک متغیر و اضافه کردن در فایل داده

چطور ضریب همبستگی رو برای زنان خانه دار و شاغل مجزا حساب کنیم؟

باید از گزینه تقسیم کردن پرونده یا split file استفاده کنید.

رای فرضای یکطرفه در spss چه آزمونی انجام میدیم. مثلا فرض اینکه آیا میانگین سن افراد در پروژمون بیشتر از ۳۰ سال است؟

در حالت کلی اگه توزیع نرمال باشه از آزمون تی یک نمونه ای استفاده میشه. نرمال هم نباشه آزمون ناپارامتری.

برای پرسشنامه هایی که تعدادی سوال یه مورد مشخص رو می سنجه .مثلا سوالای ۷-۸-۹-۱۰ میزان مسئولیت پذیری و سوالات ۶-۴-۳-۲ میزان گرایش به رهبری.تو spssچطوری باید این موراد رو سنجید و مشخص کرد؟

از منوی Transform باید compute رو انتخاب کنید و هر کدوم رو تعریف کنید. مثلا برای مسئولیت پذیری، میتونید نام Responsibility رو برگزینید و داخل کادر سوالات رو وارد کنید و بینشون علامت جمع بگذارید.

دقت کنید که پیش از این مرحله، باید تکلیف داده های از دست رفته و نمره گذاری معکوس سوالات رو روشن کرده باشید.

در تحقیقی ۳ گروه شماره ۱، ۲ و ۳ از نظر متغیر تاب آوری با هم مقایسه شدند و نتایج زیر به دست آمد. این متغیر در گروه ۱ به طور معنادار کمتر از گروه ۳ است اما در گروه ۱ در مقایسه با گروه ۲ و نیز در گروه ۳ در مقایسه با گروه ۲ تفاوت معناداری وجود نداشت!

بله می تواند درست باشد

XLSTAT

xlstat

SPSS

spss