سرانجام استفاده‌ی کورکورانه از روش‌های آماری‌ها

گروهی شامل پنج آماردان با قطار مسافرت می‌کردند. در یکی از ایستگاه‌ها پنج نفر زیست‌شناس هم به آنها اضافه شدند. آنها مثل کسانی که از قبل همدیگر را می‌شناختند شروع به گفتگو نمودند. در خلال گفتگوها معلوم شد که هر کدام از زیست‌شناس‌ها یک بلیط جداگانه برای خود خریده‌اند در حالی که آماردان‌ها به طور مشترک فقط یک بلیط خریده‌اند. یکی از زیست‌شناس‌ها با تعجب پرسید:

چرا شما پنج نفر فقط یک بلیط خریده‌اید؟ حتما هوس کرده‌ایدکه دستگیر و به بیرون قطار پرت شوید!

یکی از آماردان‌ها پوزخندی زد و گفت: منتظر باشید و تماشا کنید! هنگامی که بازرس کنترل بلیط‌ها نزدیک می‌شد، آماردان‌ها با هم به نزدیکترین توالت رفته و در آن پنهان شدند. بازرس بلیط‌های زیست‌شناس‌ها راکنترل و هنگامی که می‌خواست برود، متوجه شد در توالت کناری قفل و چراغ آن روشن است. بازرس در توالت را زد و با صدای بلند گفت: بلیط لطفاً! یکی از آماردان‌ها بلیط را از زیر درتوالت به بیرون هل داد. بازرس بلیط را کنترل و آن را از زیر در برگرداند. به محض اینکه بازرس رفت، هر پنج آماردان از توالت بیرون آمدند و خوشحال به کوپه خود برگشتند.

ادامه ماجرا…

زیست شناس‌ها در حالی که داشتند از تعجب شاخ درمی‌آوردند، گفتند: که این کار شما بسیار زیرکانه بود! ما هم سعی خواهیم کرد روش شما را در آینده امتحان کنیم. چند هفته بعد این دو گروه، دوباره در همان قطار با هم همسفر شدند. یکی از زیست‌شناس‌ها گفت: ما روش شما را انجام دادیم و این‌بار همگی یک بلیط مشترک گرفتیم. در این لحظه یکی از آماردان‌ها گفت: واقعاً؟!! اما این‌بار ما هیچ بلیطی نخریده‌ایم. آنها بهت‌زده نگاهی به هم کردند و گفتند: به هر حال یک بلیط برای پنج نفر شما خوب بود ولی بدون بلیط سوار قطار شدن ریسک بزرگی است.

هنگامی که بازرس قطار در حال نزدیک شدن بود همه زیست‌شناس‌ها به سرعت به طرف توالت رفتند تا قایم شوند. آماردان‌ها نیز به دنبال آنها رفتند و به جای بازرس قطار، یکی از آماردان‌ها در توالت را زد و گفت بلیط لطفاً! زیست‌شناس‌ها بلیط را از زیر در به بیرون هل دادند. آماردان‌ها بلیط آنها را برداشتند و در یک توالت دیگر جمع شدند. وقتی که مامور کنترل بلیط در توالت را زد، بلیط را از لای در نشان دادند. در این لحظه بازرس نزدیک در توالتی بود که زیست‌شناس‌ها در آن جمع شده بودند. او داد زد: بلیط لطفاً! پاسخی نشنید. بلیط لطفاً! زیست‌شناس‌ها تسلیم شدند و از توالت بیرون آمدند تا در ایستگاه بعدی اخراج شوند!

نتیجه اخلاقی

پژوهشگران علوم دیگر باید توجه داشته باشند که نباید از روش‌های آماری بدون فهم درست تئوری‌های آنها، استفاده کنند!